Subskrybuje zawartość

Statut

Polski Instytut Antropologii

 

STATUT

 

I.

Postanowienia ogólne.

§ 1

 

  1. Arkadiusz Leszek Bentkowski, zwany dalej Fundatorem, ustanowił w dniu 22 02 2007 aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej 31 w Warszawie, Fundację pod nazwą „Polski Instytut Antropologii”, zwaną dalej „Fundacją”
  2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
  3. Fundacja posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku "Polski Instytut Antropologii".

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Fundacja prowadzi działalność na terenie Polski, jak również poza jej granicami.

 3. Fundacja może powoływać placówki badawcze, szkolnictwa wyższego, ośrodki, biura, oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą.

 4. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy ‘PIA’, wyróżniającego ją znaku graficznego i może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 3

1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

§ 4

 

  1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać nagrody, tytuły, medale i inne wyróżnienia honorowe osobom, jednostkom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla niej samej.
  2. Nagrody, tytuły i wyróżnienia ustanawia Rada Fundacji na wniosek Zarządu a przyznaje je Zarząd.

 

§ 5

 

1. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 6

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl